Prywatne Praktyki

 

pokój: 309 
tel: 81 536 04 52, 81 536 04 53

 

Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej - Zespół ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest lek. med. Maria Dura.

 

Zmiana miejsca sprzedaży biologicznych testów do badania skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie

Zgodnie z informacją przekazaną Lubelskiej Izbie Lekarskiej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie dnia 17.02.2015 r. - od dnia 02.03.2015 r. biologiczne testy badania skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie będzie można nabyć w dni robocze w godzinach 7:30-14:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.

Przyjęcia wykonanych testów do badań odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-14:00

 

Nowe obowiązki nałożone na lekarzy prowadzących praktyki lekarskie

Artykuł na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Aktualizacja polis ubezpieczenia do prowadzenia działalności leczniczej

Lekarzom, którzy wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej (wszystkie formy praktyk lekarskich) przypominamy o wynikającym z Ustawy o działalności leczniczej obowiązku niezwłocznego przekazywania Izbie Lekarskiej dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa).

Polisy lekarzy, którzy wykupili je za pośrednictwem LIL (wygenerowali dane do ubezpieczenia ze strony internetowej LIL), na podstawie porozumienia pomiędzy PZU a LIL są przekazywane Izbie przez brokera.

Pozostali lekarze, którzy ubezpieczają się poza w/w porozumieniem, proszeni są o dostarczanie nowo zawieranych polis do Izby: mailem na adres praktyki.prywatne@oil.lublin.pl (skan), pocztą (kopia) lub faksem nr 81-53-60-469. Polisy są wpisywane do księgi rejestrowej na podstawie otrzymanego przez Izbę dokumentu bez potrzeby wypełniania przez lekarza wniosku. Dodanie nowej polisy do księgi nie podlega opłacie za wpis zmian.

 

Księga rejestrowa jest dostępna na stronie rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://rpwdl.csioz.gov.pl

W przypadku korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej należny wybrać organ rejestrujący: Okręgowa Izba lekarska w Lublinie i podać nazwisko (najlepiej bez imienia) lub numer prawa wykonywania zawodu.

Wniosek o nadanie uprawnienia do ksiąg rejestrowych (pdf)

 

Wnioski w formie elektronicznej - od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. termin, do którego podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą składać wnioski o wpis do rejestru w postacie papierowej został przedłużony do 31 marca 2013 roku.
Sczczegóły: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/uwaga!-papierowe-wnioski-dotyczace-praktyki-lekarskiej-do-31-marca

 

e PUAP - zakładanie konta

e PUAP - Punkty Potwierdzenia  profilu Zaufanego

 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia praktyki lekarskiej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011r. ustawy o działalności leczniczej lekarz powinien dostosować praktykę w tym pomieszczenia do jej wymogów oraz powinien sprawdzić czy spełnia warunki wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza, że pomieszczenie nie spełnia wymagań ustawy i rozporządzenia, lekarz winien podjąć następujące kroki:

 • przygotować program dostosowania praktyki do wymagań ustawy o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy jak również rozporządzenia
 • przedstawić program do zaopiniowania właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej lekarz ma obowiązek przedstawienia jej organowi prowadzącemu rejestr tj. Lubelskiej Izbie Lekarskiej do dnia 31 grudnia 2012r.
 • faktycznie dostosować pomieszczenia i urządzenia do ww. wymagań zgodnie z programem dostosowania do dnia 31 grudnia 2016r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

   

  Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

  Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje :

  • nazwisko i imię lekarza
  • cele i zadania działalności leczniczej
  • rodzaj działalności leczniczej
  • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
  • wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
  • organizacja prowadzenia praktyki

  Przykład regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej (Pomorski Magazyn Lekarski, tom 5 (216) - 2012, strona 11.)

   

  Wizytacja praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

  Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25.02.2012r.

   

  Informowanie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

  Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

   

  Formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011.r o działalności leczniczej wprowadziła zmiany dotyczące praktyk lekarskich oraz określiła ich formy.

   

  Lekarze mogą prowadzić działalnośc leczniczą w formie :

  • indywidualnej praktyki lekarskiej
  • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejcu wezwania
  • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie wprzedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie wprzedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej w formie spółki cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej

   

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC

  Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani zawrzeć umowę ubezpiecznia OC a dokument ubezpieczenia (polisę ) przekazać w terminie 7 dni od zawarcia umowy do Izby.

  Wniosek dotyczący wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest wolny od opłat.

   

  Opłaty obowiązujące w roku 2016

  Opłata za wpis do rejstru podmiotów wykonujących działąlność leczniczą wynosi 83 zł.

  Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 42 zł.

  Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (art.105 ust.1 pkt.1 i art.105 ust.2 Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654).

   

  Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

  Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

   

   

   

  LISTA ZAŁATWIANYCH SPRAW

   

  I. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. 

  Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka w gabinecie:

   

  1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

  2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

  3. Dokumenty potwierdzające prawo lekarza / lekarza dentysty - do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana praktyka lekarska (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

  4. Aktualna imienna (wydana dla lekarza składającego wniosek) opinia organu sanitarnego wydana na gabinet (nie na ZOZ)

  5. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i utylizacji odpadów.

  6. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

  7. W przypadku grupowej praktyki oprócz dokumentów /pkt..2,3,4,5,6,7/ wymagana jest umowa spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej

  8. Kopia polisy OC

  9. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

   

   

  II. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

  ­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w miejscu wezwania:

   

  1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

  2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

  3.Dokumenty potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna produkty lecznicze, narzędzia, sprzęt medyczny wymagający sterylizacji (akt własności lub xero z dowodu osobistego lub umowa najmu)

  4. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

  5. Kopia polisy OC

  6. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

   

   

  III. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 

  ­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

   

  1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

  2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

  3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

  4. Kopia polisy OC

  5. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

   

   

  IV. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej. (wzór wniosku - pdf)

   Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka grupowa:

   

  1. Umowa spółki cywilnej (kopia) – oryginał do wglądu lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki partnerskiej lub spółki jawnej

  2. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego wspólnika spółki /ze względu na miejsce zamieszkania/

  2. Aktualna opinia organu sanitarnego wydana na gabinet/ ty dla grupowej praktyki lekarskiej

  4. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i umowę o utylizacji odpadów.

  4. Dokumenty potwierdzające prawo spółki do korzystania z pomieszczeń , w których będą udzielane świadczenia zdrowotne i będzie przechowywana dokumentacja medyczna (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

  5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/ lekarza dentysty z ostatnich 5 lat dotyczące każdego wspólnika spółki – np. umowa o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy.

  6. Kopia polisy OC wydana dla każdego wspólnika

  7. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

  8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

   

   

  V. Zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Lekarz /lekarze prowadzący prywatną praktykę powiadamiają na piśmie okręgową radę lekarską o zmianach dotyczących danych wpisanych do rejestru tej praktyki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania zmiany. 
  Informują o zmianach dotyczących:

  - adresu praktyki i adresu miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,
  - numeru telefonu, numeru faksu i poczty elektronicznej
  - adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji, w odniesieniu do praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
  - rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wykonywanej w danym pomieszczeniu lub wyłącznie w miejscu wezwania,
  - decyzji organu sanitarnego

  (wzór wniosku o zmianę wpisu - pdf)

   

  VI. Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Praktyka indywidualna:

  Wniosek o wykreślenie wpisu (pdf)

  Oświadczenie dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej (pdf)

   

  Praktyka grupowa:

  Wniosek o wykreślenie wpisu (pdf)

  Oświadczenie dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej (pdf)

  Data wytworzenia: 2010-02-20
  Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
  Data udostępnienia: 2010-03-01
  Udostępnił: Marcin Malessa
  Odsłon: 59658
  Rejestr zmian
  Rejestr zmian
  DataAutorCharakter
  2010-02-02 10:48:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-06-07 12:27:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-09-20 12:58:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-07-14 21:11:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-08-04 13:35:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-10-11 12:12:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-10-25 13:55:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-10-25 13:59:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-10-25 14:04:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-10-25 14:06:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-08 09:12:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-08 11:29:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-08 11:47:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-08 14:59:06Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-19 13:17:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-19 13:18:11Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-12-19 13:18:18Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-20 09:45:18Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-20 09:45:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
  2012-02-20 10:23:42Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
  2012-02-20 11:44:57Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
  2012-02-24 08:57:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-29 08:29:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-29 08:30:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-29 08:34:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-02-29 08:35:39Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-03-06 10:45:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-03-06 15:31:10Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-03-06 15:33:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-03-21 11:43:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-06-28 08:35:58Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-02 11:49:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-02 11:50:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-02 11:51:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-02 11:52:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-11 09:54:55Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-07-11 09:56:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-10-17 10:36:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-12-12 08:54:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2012-12-12 08:55:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-01-30 11:58:13Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-01-30 13:37:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-02-01 09:23:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-02-01 09:25:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-02-01 10:27:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-03-21 13:55:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-03-27 10:03:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-03-27 10:04:14Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-03-27 10:06:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-04-19 08:57:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-10-30 15:19:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-11-25 13:33:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-01-23 15:31:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-08-21 09:08:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-10-06 10:19:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-01-28 09:58:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-02-18 09:54:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-02-18 14:18:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-03-17 14:34:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-03-19 12:08:55Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-05-27 14:46:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-05-28 09:27:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-22 11:01:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
  © 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70