Prywatne Praktyki

 

pokój: 309 
tel: 81 536 04 52, 81 536 04 53

 

Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej - Zespół ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest lek. med. Maria Dura.

 

Księga rejestrowa jest dostępna na stronie rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - Wyszukiwarka

W przypadku korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej należny wybrać organ rejestrujący: Okręgowa Izba lekarska w Lublinie i podać nazwisko (najlepiej bez imienia) lub numer prawa wykonywania zawodu.

Wniosek o nadanie uprawnienia do ksiąg rejestrowych (pdf)

 

Wnioski w formie elektronicznej - od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. termin, do którego podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą składać wnioski o wpis do rejestru w postacie papierowej został przedłużony do 31 marca 2013 roku.
Sczczegóły: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/uwaga!-papierowe-wnioski-dotyczace-praktyki-lekarskiej-do-31-marca

 

e PUAP - zakładanie konta

e PUAP - Punkty Potwierdzenia  profilu Zaufanego

RPWDL - częste pytania, instrukcje

 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia praktyki lekarskiej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011r. ustawy o działalności leczniczej lekarz powinien dostosować praktykę w tym pomieszczenia do jej wymogów oraz powinien sprawdzić czy spełnia warunki wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza, że pomieszczenie nie spełnia wymagań ustawy i rozporządzenia, lekarz winien podjąć następujące kroki:

 • przygotować program dostosowania praktyki do wymagań ustawy o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy jak również rozporządzenia
 • przedstawić program do zaopiniowania właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej lekarz ma obowiązek przedstawienia jej organowi prowadzącemu rejestr tj. Lubelskiej Izbie Lekarskiej do dnia 31 grudnia 2012r.
 • faktycznie dostosować pomieszczenia i urządzenia do ww. wymagań zgodnie z programem dostosowania do dnia 31 grudnia 2016r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje :

 • nazwisko i imię lekarza
 • cele i zadania działalności leczniczej
 • rodzaj działalności leczniczej
 • zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 • wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
 • organizacja prowadzenia praktyki

Przykład regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej (Pomorski Magazyn Lekarski, tom 5 (216) - 2012, strona 11.)

 

Wizytacja praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25.02.2012r.

 

Informowanie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

 

Formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011.r o działalności leczniczej wprowadziła zmiany dotyczące praktyk lekarskich oraz określiła ich formy.

 

Lekarze mogą prowadzić działalnośc leczniczą w formie :

 • indywidualnej praktyki lekarskiej
 • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejcu wezwania
 • indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie wprzedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
 • indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie wprzedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
 • grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej w formie spółki cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani zawrzeć umowę ubezpiecznia OC a dokument ubezpieczenia (polisę ) przekazać w terminie 7 dni od zawarcia umowy do Izby.

Wniosek dotyczący wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest wolny od opłat.

 

Opłaty obowiązujące w roku 2014

Opłata za wpis do rejstru podmiotów wykonujących działąlność leczniczą wynosi 77 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 38 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (art.105 ust.1 pkt.1 i art.105 ust.2 Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654).

 

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 

 

 

LISTA ZAŁATWIANYCH SPRAW

 

I. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. 

Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka w gabinecie:

 

1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3. Dokumenty potwierdzające prawo lekarza / lekarza dentysty - do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana praktyka lekarska (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

4. Aktualna opinia organu sanitarnego wydana na gabinet ( nie na ZOZ)

5. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i utylizacji odpadów.

6. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

7. W przypadku grupowej praktyki oprócz dokumentów /pkt..2,3,4,5,6,7/ wymagana jest umowa spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej

8. Kopia polisy OC

9. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

 

II. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w miejscu wezwania:

 

1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3.Dokumenty potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna produkty lecznicze, narzędzia, sprzęt medyczny wymagający sterylizacji (akt własności lub xero z dowodu osobistego lub umowa najmu)

4. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

5. Kopia polisy OC

6. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

 

III. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 

­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

 

1. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ze względu na miejsce zamieszkania/

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Kopia polisy OC

5. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

 

IV. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej. (wzór wniosku - pdf)

 Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka grupowa:

 

1. Umowa spółki cywilnej (kopia) – oryginał do wglądu lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki partnerskiej lub spółki jawnej

2. Wydruk potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego wspólnika spółki /ze względu na miejsce zamieszkania/

2. Aktualna opinia organu sanitarnego wydana na gabinet/ ty dla grupowej praktyki lekarskiej

4. Umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji (w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji /autoklaw/ a lekarz ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji) i umowę o utylizacji odpadów.

4. Dokumenty potwierdzające prawo spółki do korzystania z pomieszczeń , w których będą udzielane świadczenia zdrowotne i będzie przechowywana dokumentacja medyczna (akt własności, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia).

5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/ lekarza dentysty z ostatnich 5 lat dotyczące każdego wspólnika spółki – np. umowa o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy.

6. Kopia polisy OC wydana dla każdego wspólnika

7. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

 

V. Zmiany wpsiu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz /lekarze prowadzący prywatną praktykę powiadamiają na piśmie okręgową radę lekarską o zmianach dotyczących danych wpisanych do rejestru tej praktyki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania zmiany. 
Informują o zmianach dotyczących:

- adresu praktyki i adresu miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,
- numeru telefonu, numeru faksu i poczty elektronicznej
- adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji, w odniesieniu do praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
- rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wykonywanej w danym pomieszczeniu lub wyłącznie w miejscu wezwania,
- decyzji organu sanitarnego

(wzór wniosku o zmianę wpisu - pdf)

 

VI. Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Praktyka indywidualna:

Wniosek o wykreślenie wpisu (pdf)

Oświadczenie dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej (pdf)

 

Praktyka grupowa:

Wniosek o wykreślenie wpisu (pdf)

Oświadczenie dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej (pdf)

 

 

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 45203
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-02 10:48:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-06-07 12:27:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-09-20 12:58:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-14 21:11:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-08-04 13:35:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-11 12:12:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 13:55:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 13:59:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 14:04:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 14:06:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-08 09:12:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-08 11:29:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-08 11:47:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-08 14:59:06Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-19 13:17:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-19 13:18:11Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-19 13:18:18Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-20 09:45:18Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-20 09:45:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-02-20 10:23:42Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-02-20 11:44:57Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-02-24 08:57:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-29 08:29:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-29 08:30:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-29 08:34:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-02-29 08:35:39Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-06 10:45:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-06 15:31:10Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-06 15:33:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-21 11:43:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-06-28 08:35:58Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-02 11:49:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-02 11:50:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-02 11:51:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-02 11:52:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-11 09:54:55Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-07-11 09:56:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-17 10:36:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-12-12 08:54:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-12-12 08:55:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-01-30 11:58:13Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-01-30 13:37:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-02-01 09:23:17Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-02-01 09:25:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-02-01 10:27:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-03-21 13:55:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-03-27 10:03:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-03-27 10:04:14Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-03-27 10:06:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-04-19 08:57:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-10-30 15:19:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-11-25 13:33:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-01-23 15:31:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-08-21 09:08:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
© 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70