Prawo Wykonywania Zawodu

pokój: 308

tel: 81 536 04 85

fax: 81 536 04 69

e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl


Formalności związane z wydaniem prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.


Jednostkę odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie - Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.

 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dotyczącymi zastąpienia papierowych dokumentów prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego, informujemy, że o szczegółach dotyczących wymiany dokumentów i formalnościach z tym związanych poinformujemy po zakończeniu prac legislacyjnych. Więcej na temat projektu, jego uzasadnienia i prac nad nim prowadzonych mogą Państwo przeczytać na stronach RCL pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300556/katalog/12446648#12446648

 

Przewodnicząca

Komisji Wykonywania Zawodu

ORL w Lublinie

Dr n. med. Barbara Hasiec

 

Ogólne informacje na temat Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (Internal Market Information System)

Lubelska Izba Lekarska będąc użytkownikiem Systemu IMI jest odpowiedzialna za zapewnienie osobom, których dane są przetwarzane w systemie IMI odpowiednich gwarancji do dostępności oraz przejrzystości informacji związanych z ochroną danych osobowych. W sytuacji gdy dane osobowe lekarzy / lekarzy dentystów niezbędne do wymiany informacji przez System IMI uzyskiwane są bezpośrednio od osoby fizycznej, należy przekazać jej co najmniej następujące informacje (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przyjętą polityką ochrony danych osobowych):

 

 • powiadomienie, że uzyskiwane dane osobowe mogą być / będą przetwarzane w systemie IMI oraz cel ich przetwarzania;
 • nazwę i dane kontaktowe administratora danych (tj. zwyczajowo instytucji, która dane pozyskała od osoby);
 • kategorie odbiorców, którym dane mogą być ujawnione (tj. rodzaje instytucji współpracujących z innych państw członkowskich, np. poprzez ogólne ich określenie);
 • informację o prawie dostępu osoby do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią formularza dla lekarza/lekarza dentysty w związku z potrzebą przetwarzania danych osobowych w systemie IMI (wzór do pobrania). 

 

 

 

 

Zmiany po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujące od 18 stycznia 2017 r.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego - dotyczy osób, który ukończyły studia lekarskie albo lekarsko dentystyczne w języku innym niż język polski

Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Oznacza to, że nie jest już wystarczającym dowodem znajomości języka polskiego złożenie oświadczenia przez obywatela Polski albo innego państwa członkowskiego UE – każda osoba, która ukończyła studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w innym języku niż język polski (a więc także studia na polskiej uczelni medycznej prowadzone w języku angielskim), bez względu na posiadane obywatelstwo, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu jest zobowiązana złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250 zł – opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 67,50 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.

Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Mechanizm ostrzegania

Okręgowe rady lekarskie mają obowiązek wysyłać za pośrednictwem systemu wymiany informacji IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym) tzw. ostrzeżenia dot. lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.

 

 
 
 

OPIS PROCEDUR

 

 
1. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarze / lekarze dentyści, którzy kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) /Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (od 2013 r. Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP-u / LDEp-u (LEK/LDEK). W związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego powinno mieć miejsce co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu.

Procedura:
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty :
 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (pobierz druk wniosku)
 • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty z suplementem lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Dodatkowo, jeżeli Lekarz uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski)

2. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego powinno mieć miejsce co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu.

Procedura:
Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej - procedura nostryfikacji
 • kserokopia suplementu dyplomu wraz z oryginałem do wglądu oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawiane są na inne nazwiska)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony lub dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy, Karta Polaka)
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • zgoda dyrekcji szpitala na odbycie stażu podyplomowego/promesa.
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)


Dodatkowo Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierającą opinie zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

  3. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności

  Procedura:
  Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-1A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/ przystąpienia do testu umiejętności, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów” (pobierz druk wniosku
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE
  • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
  • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza/ lekarza dentysty
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub test umiejętności
  • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  4. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – po odbytym stażu podyplomowym i złożeniu LEP/LDEP (LEK/LDEK)

  Procedura:
  Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego pawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Państwowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w RP i który złożył LEP/LDEP (LEK/LDEK) lub odbył staż adaptacyjny lub złożył test umiejętności - okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (tylko w przypadku posiadania dokumentu "Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu")
  • Posiadany dotychczas dokument - "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r. 
  • “Karta stażu podyplomowego lekarza”, “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
  • świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (obowiązuje od dnia 01-10-2004 r.) - pierwszy zdany pozytywnie.
  • decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w RP
  • dokument potwierdzający odbycie stażu adaptacyjnego lub złożeniu testu umiejętności – wydane na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
  • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  5. Przyznanie prawa wykonywania zawodu w sprawie uznania kwalifikacji formalnych – dla lekarza obywatela państwa członkowskiego UE

  Procedura:
  Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu, wpisania na listę członków oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza i przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-2A o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
  • kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokument potwierdzający kwalifikacje formalne spełniający minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje formalne specjalisty,
  • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  6. Przyznanie prawa wykonywania zawodu – dla lekarza, którego dane znajdują się w Ewidencji

  Procedura:
  Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o wydanie nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza / lekarza dentystę na listę członków izby, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-6 o wpis na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza” “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (pobierz druk wniosku)
  • dyplom lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym / zaświadczenie o ukończeniu praktyki lekarsko-dentystycznej
  • dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
  • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty)
  • dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty za granicą, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
  • dyplomy specjalizacji i tytułów naukowych - oryginały do wglądu
  • decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury - oryginały do wglądu
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  7. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca – cele zarobkowe

  Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który złożył egzamin państwowy (LEP/LDEP, LEK/LDEK) okręgowa rada lekarska przyznaje PWZ w celu podjęcia pracy zarobkowej.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-2B o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej dla lekarza cudzoziemca (pobierz druk wniosku)
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • dyplom lekarza / lekarza dentysty lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • nostryfikacja dyplomu - zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
  • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
  • “Kartę stażu podyplomowego lekarza”, “Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej
  • świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza / lekarza stomatologa LEP/LDEP (obowiązuje od dnia 01.10.2004r.) lub LEK/LDEK (obowiązuje od 2013 r.)
  • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
  • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
  • zaświadczenie o znajomości języka polskiego - egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
  • zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie
  • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  8. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca - cele szkoleniowe

  Procedura:
  Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia kształcenia podyplomowego lub odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-2C o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu określonym w art. 7 ust.1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
  • Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • nostryfikacja dyplomu -  zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
  • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
  • karta stażu podyplomowego lub decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu
  • świadectwo złożenia LEP/LDEP lub LEK/LDEK
  • zezwolenie Ministra Zdrowia na szkolenie podyplomowe / studia
  • zaświadczenie o znajomości języka polskiego – egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
  • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
  • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
  • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach – dotyczy lekarzy posiadających wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP,
  • dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkoleń
  • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  9. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez lekarza obywatela państwa członka Unii Europejskiej

  Procedura:
  Na wniosek lekarza/lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze RP i stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-2D o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
  • kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty
  • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE (oryginał do wglądu)
  • zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty przez 3 kolejne lata w okresie 5 lat przed wydaniem zaświadczenia - wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
  • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej - wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
  • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub przystąpieniu do testu umiejętności
  • decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty 
  • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
  • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
  • dowód zmiany nazwiska – tylko w przypadku, gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko
  • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
  • zaświadczenie o znajomości języka polskiego - egzamin przeprowadza Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  10. Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie

  Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-4 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
  • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
  • dowód osobisty
  • “Prawo wykonywania zawodu lekarza” / ”Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

  11. Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie

  Procedura:
  Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-4A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
  • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
  • dowód osobisty
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

  12. Przeniesienie się lekarza / lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

  Procedura:
  - Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej.
  - Dane osobowe i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem.
  - Na podstawie zawiadomienia o przyjęciu lekarza do izby skreśla się go z listy członków izby z której się przeniósł

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-3 o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
  • "Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty" lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
  • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty są wystawione na inne nazwiska)
  • świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
  • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

  13. Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

  Procedura:
  Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty , który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez komisję ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

  Wymagane dokumenty :
  • oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
  • „Prawo wykonywania zawodu lekarza „ / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

  14. Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat 

  Procedura:
  - Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu Komisja ds. Wykonywania Zawodu 
  przekazuje całość dokumentacji Komisji Kształcenia Medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsca odbywania przeszkolenia.
  - Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - z określeniem trybu, programu, czasu i miejsca odbywania stażu adaptacyjnego.
  - Po odbyciu przeszkolenia okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o stwierdzeniu odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
  - Wpisanie do rejestru informacji o podjęciu wykonywania zawodu oraz wpisanie w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim wniosku adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

  Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
  • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

  15. Zrzeczenie się przez lekarza prawa wykonywania zawodu 

  Procedura:
  Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum.

  Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
  • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

  16. Wydanie duplikatu dokumentu PWZ 

  Procedura:
  - Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, Komisja Wykonywania Zawodu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 
  - Następnie wydawany jest nowy dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty  z widoczną adnotacją “duplikat”. 
  - Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.

  Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o utracie dokumentu prawo wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • potwierdzenie opłaty

  17. Wyjazd do kraju UE

  Lekarze wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej 

  Okręgowa rada lekarska wydaje zaświadczenia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r. Okręgowa rada lekarska wydaje zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, które reguluje Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

  Dokumenty do pobrania: (pobierz druk oświadczeń, informacja o przetwarzaniu danych w systemie IMI).
  - oświadczenie o niekaralności
  - oświadczenie – zobowiązanie lekarza do opłacania składek członkowskich
  - potwierdzenie opłaty Opłaty obowiązujące  w 2019 roku.
  - klauzula informacyjna RODO (pobierz druk oświadczenia)
  Za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości 67,50 zł.
  Pobieranie opłaty wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. (Dz. U. 2016, poz. 65)
  Opłatę należy wpłacić w kasie Lubelskiej Izby Lekarskiej lub na rachunek bankowy nr 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001.


  Lekarze:
  Szczegóły dostępne na stronach Ośrodka Uznawania Kwalifikacji NIL

  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej tzw. podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie specjalizacji lekarskich,
  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie tzw. ogólnej praktyki medycznej,
  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji, które lekarz uzyskał poza obszarem Unii Europejskiej,
  - zaświadczenia związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
  - zaświadczenia związane z czasowym wykonywaniem zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.


  Lekarze dentyści:
  Szczegóły dostępne na stronach Ośrodka Uznawania Kwalifikacji NIL

  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej tzw. podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie specjalizacji lekarsko-dentystycznych,
  - zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji, które lekarz uzyskał poza obszarem Unii Europejskiej,
  - zaświadczenia związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
  - zaświadczenia związane z czasowym wykonywaniem zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
  - zaświadczenia potwierdzające równoważność tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty.

  18. Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza – dotyczy lekarzy obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

  Procedura:
  Lekarz / lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód lekarza / lekarza dentysty bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych / specjalistycznych praktyk lekarskich, jeśli złoży w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu dokumenty.

  Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty z podaniem miejsca, czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz druk oświadczenia)
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • kserokopia licencji / prawa wykonywania zawodu wydanego przez upoważniony organ – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat, wydanego przez upoważniony organ – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską oraz tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing”- wydane przez upoważniony organ – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (paszport),
  • kserokopia dokumentów uzyskania specjalizacji oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
  • informacja o przetwarzaniu danych w systemie IMI
   

   

  Obowiązki lekarza i lekarza dentysty

  Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j.Dz.U z 2018r. poz.168) ) lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest, w terminie 30 dni, do zawiadomienia okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o:

   

  • zmianach dotyczących imion i nazwiska (potrzebne dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska oraz prawo wykonywania zawodu – oryginał)
  • zmianie obywatelstwa ( uzyskanie lub utrata obywatelstwa polskiego, potrzebne dokumenty: w przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego – decyzja o nadaniu obywatelstwa, dowód osobisty, 2 zdjęcia)
  • uzyskaniu specjalizacji, stopnia, tytułu naukowego (potrzebne dokumenty: dokument poświadczający uzyskanie specjalizacji, stopnia lub tytułu naukowego oraz prawo wykonywania zawodu –oryginał)
  • zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
  • zmianie adresu do korespondencji
  • zmianie miejsca zatrudnienia z podaniem informacji o nazwie i adresie miejsca pracy, okresu, formy zatrudnienia i stanowiska - potrzebne dokumenty : kopia umowy o pracę oraz aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia świadectwo pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej - kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy,
  • rozpoczęciu prowadzenia indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej ( obowiązkowy wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – wpisu dokonuje okręgowa izba lekarska na terenie której lekarz/ lekarz dentysta zamierza prowadzić praktykę)
  • zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz druk oświadczenia)
  • podjęciu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu (pobierz druk oswiadczenia)
  • przyznaniu emerytury lub renty przedkładając stosowny dokument (decyzja ZUS bądź aktualna legitymacja emeryta/rencisty),
  • wykonywaniu zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  • posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
  • ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza / lekarza dentysty
  • zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty

   
  Lekarz, lekarz dentysta, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.z 2018r. poz.168)

   

  Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (dla członków innych izb)

  Pobierz druk powiadomienia (pdf)

  Data wytworzenia: 2010-02-20
  Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
  Data udostępnienia: 2010-03-01
  Udostępnił: Marcin Malessa
  Odsłon: 63081
  Rejestr zmian
  Rejestr zmian
  DataAutorCharakter
  2010-02-25 09:06:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 09:13:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 09:17:29Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 09:25:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 09:34:36Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 15:24:29Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 15:25:00Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-25 15:25:28Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-26 08:38:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-26 08:48:51Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-26 09:59:22Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-26 10:00:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-02-26 10:03:00Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:13:37Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:18:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:27:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:32:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:33:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:37:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 08:41:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:09:12Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:13:46Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:17:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:20:38Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:21:37Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:28:33Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:35:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:38:03Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:41:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 09:57:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 10:04:35Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 10:05:11Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 10:06:33Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 11:19:22Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 11:28:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 12:15:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-04-02 12:16:20Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-06-22 08:43:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-11-03 09:34:38Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2010-11-17 12:10:06Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2011-03-09 08:08:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-10-30 15:18:29Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-11-25 13:33:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-11-29 13:22:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-11-29 13:25:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2013-11-29 13:31:51Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-09-08 10:14:52Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-09-08 10:22:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-09-08 10:36:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-12-08 14:07:11Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2014-12-10 13:58:37Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2015-03-12 08:45:00Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-21 11:36:15Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-22 10:05:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 10:29:59Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 10:30:16Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 10:32:03Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 10:43:13Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 11:01:59Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-01-29 11:02:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2016-02-03 09:47:16Marcin MalessaUaktualnienie treści
  2017-01-17 08:53:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-07 09:07:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-07 09:07:26Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-07 09:13:44Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-07 09:17:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-07 10:25:10Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-09 13:41:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-09 13:49:10Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-14 10:42:11Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-14 10:46:57Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-14 10:49:30Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-17 13:00:55Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-17 13:20:55Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-17 13:26:54Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-02-17 15:03:30Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-05-05 10:34:05Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
  2017-05-05 11:18:42Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
  2017-05-05 11:30:53Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
  2017-05-05 11:40:05Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
  2017-05-12 10:57:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-05-12 11:07:47Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-07-14 11:43:52Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-07-14 11:47:00Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2017-10-30 09:11:40Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 09:32:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 10:13:09Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 11:07:11Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 14:39:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 14:40:29Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 14:40:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-20 14:41:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 12:47:09Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 12:47:52Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 12:48:18Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 13:44:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 13:45:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 13:58:33Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-02-21 13:59:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:15:55Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:16:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:32:57Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:43:29Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:50:58Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-20 11:55:24Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-26 15:12:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-26 15:17:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-26 15:24:40Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 08:56:38Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 09:04:18Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 09:05:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 09:06:36Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 09:19:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-03-27 09:20:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-04-11 15:21:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-05-10 13:08:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-05-10 13:08:44Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-05-14 14:50:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-05-31 19:13:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-14 10:29:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-14 10:33:02Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-14 10:35:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-14 10:35:21Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-18 09:19:43Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-18 09:20:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-18 09:21:47Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:01:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:04:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:06:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:07:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:08:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-06-20 13:09:33Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-07-05 09:03:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-07-13 08:32:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2018-10-23 11:52:02Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2019-01-07 13:37:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2019-01-07 13:42:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  2019-01-24 08:44:27Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
  © 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70