Składki członkowskieZ dniem 1 stycznia 2015 r. następuje zmiana wysokości obowiązkowej miesięcznej składki członkowskiej. Informacja na ten temat znajduje się w dolnej części strony.

 

Przypominamy iż nie ma możliwości dokonywania przelewów z zagranicy, poprzez zagraniczne banki na indywidualne konta składkowe !

Lekarz i lekarz stażysta opłaca składkę członkowską na indywidualny, określony tylko dla niego, numer subkonta rachunku bankowego lub w kasie LIL (w przypadku płatności w kasie brak jest możliwości zapłaty innej niż gotówką).

 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 r. z dniem 1 października 2008 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

 

Składka w pełnym wymiarze - 40 zł miesięcznie

1. Lekarz lub lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w Rejestrze LIL.

 

Składka w obniżonym wymiarze - 10 zł miesięcznie (na pisemny wniosek)

1. Lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu (lekarz stażysta nie musi składać wniosku),

2. Lekarz emeryt : kobieta, która ukończyła 60 lat, i mężczyzna, który ukończył lat 65, jeśli poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego roczny przychód stażysty ustalony przez Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wraz z aktualną kserokopią decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury oraz wnioskiem,

3. Lekarz rencista wraz z aktualną kserokopią decyzji ZUS o przyznaniu renty.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej (na pisemny wniosek)

 

Lekarz lub lekarz stażysta, który nie osiąga przychodu:

1. Lekarz lub lekarz stażysta po dostarczeniu kserokopii zaświadczenia o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub

Na czas określony :

2. Lekarz oraz lekarz stażysta po dostarczeniu kserokopii zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (PIT36/37) oraz wniosku wraz z oświadczeniem o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składek członkowskich,

 

Lekarz emeryt lub lekarz rencista:

Na czas nieokreślony :

3. Emeryci i renciści po złożeniu oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na terenie RP, na czas nieokreślony, oraz przedstawieniu aktualnej decyzji z ZUS lub właściwego organu emerytalnego służb mundurowych o przyznaniu emerytury lub renty.

 

 

NIE MOŻNA WNIOSKOWAĆ O WSTECZNE ZWOLNIENIE LUB ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK

UMORZENIE ZALEGŁYCH SKŁADEK MOŻE BYĆ PRZYZNANE TYLKO W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH (wymagane szczegółowe opisanie sytuacji – ciężka, przewlekła choroba itd.)

 

 

Zgłaszanie zmian dotyczących wysokości składki

Zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy niezwłocznie zgłaszać w izbie lekarskiej, gdyż skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła uchwalę dotyczącą zmiany wysokości składki na podstawie wniosku lekarza.

 

tel: 81 536-04-54

4 piętro p.407

e-mail: skladki@oil.lublin.pl

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz druk wniosku o obniżenie do 10 zł miesięcznie składki członkowskiej (pdf)

Pobierz druk wniosku o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas określony (pdf)

Pobierz druk wniosku o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony (pdf)

Podanie - prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki (pdf)

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na terenie RP (wyłącznie dla emerytów i rencistów) (pdf)

 

 


 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej !

 

 

 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem

1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

 

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę,członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

 

Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

 

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwalę.

 

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniemPełna treść uchwały jest dostępna na stronach NIL pod adresem: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 31179
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-05 11:34:47Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-11 13:50:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-11 13:53:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-20 11:35:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-02-15 10:02:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-02-15 10:08:53Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-03-29 11:45:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-03-30 10:56:18Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-03-31 10:13:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-03-31 10:14:50Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-09 13:44:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-11 14:50:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-07 12:39:51Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-07 12:40:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-07 13:58:27Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-07 13:58:36Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-14 08:15:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-15 12:47:26Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-15 12:59:20Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-27 11:20:30Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-28 14:55:29Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-28 15:07:05Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:00:49Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:01:28Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:08:25Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:08:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:15:47Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:16:30Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:24:29Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:45:56Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-07-29 13:49:22Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-05 14:22:11Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-26 15:10:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-29 12:09:46Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-29 12:10:16Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-29 12:10:38Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-09-30 14:17:47Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-03 13:05:56Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-05 11:56:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-05 12:11:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-07 08:25:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-28 13:00:17Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-10-28 13:58:28Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-11-17 08:46:09Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-11-17 08:47:21Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-12-20 13:10:39Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-12-20 13:12:46Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-12-20 13:25:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2011-12-20 14:03:59Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-03-06 14:29:31Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-03-06 14:30:32Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-03-06 14:33:51Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-03-27 12:44:52Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-29 09:43:09Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-29 09:43:33Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-29 09:45:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-29 09:47:45Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-05-10 07:32:06Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-05-10 07:40:34Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-05-11 07:51:45Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-05-14 13:29:32Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-05-14 15:02:45Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-05-15 07:43:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-06-05 09:36:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-06-29 09:20:55Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-06-29 09:27:18Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-06-29 09:28:45Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-06-29 09:29:42Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-06-29 09:34:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-07-25 11:16:51Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-07-25 11:18:11Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-07-25 11:19:15Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-09-21 13:54:34Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-09-21 13:55:26Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-09-21 13:57:06Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-09-21 13:57:52Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-10-30 12:52:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-30 12:53:47Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-30 12:54:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-30 12:56:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-10-30 13:40:59Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-10-30 13:42:34Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-10-30 16:09:56Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-11-06 11:16:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-11-06 11:17:57Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2012-12-12 11:20:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-02-15 13:07:07Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-02-15 13:08:39Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-02-15 13:14:34Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-02-15 13:16:24Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-03-07 14:30:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2013-06-04 08:18:38Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 08:20:53Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 08:26:24Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 08:27:01Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 08:27:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 11:56:32Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2013-06-04 12:12:14Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-02-24 07:56:51Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-04-04 08:53:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-04-04 08:54:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-04-04 08:55:10Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-06-23 15:54:44Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-08 08:14:05Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-08 08:17:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-08 16:07:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-08 16:09:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-08 16:10:41Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-09 08:06:29Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-09 08:07:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-16 12:13:14Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-07-21 12:52:23Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-16 13:58:11Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:17:46Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:18:45Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:19:56Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:21:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:22:59Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:49:57Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:53:32Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:54:55Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 11:56:46Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 13:11:36Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-17 13:16:21Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 08:50:27Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 08:52:14Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 08:53:28Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 08:59:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 09:28:36Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-09-18 09:31:26Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 09:32:03Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 09:34:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 09:35:39Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-18 10:42:53Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-09-26 08:25:21Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-10-31 13:08:42Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
© 2009-2014 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70