logo LIL

Zmiana funkcjonowania Biura LIL ze względu na sytuację epidemiczną


Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, w celu zapewnienia ciągłości działania Lubelskiej Izby Lekarskiej, od 22 października 2020 roku do odwołania następuje zmiana sposobu funkcjonowania Biura LIL.

Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu wizyty z odpowiednim działem telefonicznie.

Kasa w tym czasie pozostaje zamknięta. Opłaty za składki prosimy uiszczać w formie przelewu bankowego.

Dokumenty w formie papierowej należy składać wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie (parter, przy portierni).

W związku ze zmianą trybu pracy Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej zmianie ulega także sposób składania dokumentów po stażu podyplomowym przez Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie

Przyjmowanie wniosków W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty odbywa się na parterze budynku LIL w formie skrzynki podawczej. Komplet dokumentów należy włożyć w kopertę, zakleić kopertę i złożyć w skrzynce podawczej. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje, pomoc w składaniu wniosków można uzyskać drogą telefoniczną lub e-mailową:

Dział Rejestru Lekarzy: telefon: 81 536 04 85/81, e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Dział Praktyk Prywatnych:t telefon: 81 536 04 52/53, e-mail: rejestr.praktyk@oil.lublin.pl

Wytyczne dotyczące wizyty w biurze LIL

  • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
  • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
  • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
  • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
  • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
  • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura , uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL

Najnowsze wiadomości

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

LIL

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Czytaj więcej

Opóźnienia w wypłacaniu dodatku „covidowego”

LIL, dodatek covidowy

Zapraszamy lekarzy, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy mają problem z wyegzekwowaniem dodatku „covidowego” do kontaktu z LIL. We współpracy z kancelariami prawnymi, LIL oraz RPL zapewnią opiekę prawną w tym zakresie i jeśli analiza prawna pozwoli, także dalsze wsparcie na etapie ewentualnych sporów sądowych.

Czytaj więcej

Stypendia NRL: nowy system wnioskowania

NIL

Celem przyznawania stypendiów NRL jest umożliwienie młodym lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

Czytaj więcej

W białej księdze o szczepieniach przeciw Covid-19

Nauka przeciw pandemii

Wersja 2.0 białej księgi pt. „Szczepienia przeciw COVID‑19. Innowacyjne technologie i efektywność” przybliża temat szczepionek wektorowych, zasadę działania adenowirusów oraz wyjaśnia różnice między szczepionkami wektorowymi, a tymi opartymi o RNA.

Czytaj więcej

Sposób dawkowania na receptach

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa LIL o przekazanie lekarzom wystawiającym recepty, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 2424) przez sposób dawkowania rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie. W przypadku, gdy sposób dawkowania nie jest podany lub wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne realizacja recepty jest dopuszczalna poprzez wydanie ilości leku nie większej od zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu.

Czytaj więcej

Lekarzu i dentysto! Szkolenia online czekają!

NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertę kursów online dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zaplanowano ponad 40 kursów na blisko 2000 miejsc. Wszystkie szkolenia są bezpłatne i za udział w nich przysługują punkty edukacyjne.

Czytaj więcej

Bezpłatne szczepienie dla dzieci lekarzy oraz lekarzy dentystów przeciw grypie

Lubelska Izba Lekarska zbiera informację o zapotrzebowaniu na szczepienie przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów od 24 miesiąca do 18 roku życia.

Szczepionka: Fluenz Tetra (AstraZeneca)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zapotrzebowanie@oil.lublin.pl

W treści prosimy podać liczbę dzieci do zaszczepienia oraz PWZ opiekuna/rodzica.

Liczba szczepionek jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Czytaj więcej

Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie w każdym punkcie szczepień w kraju

NIL, MZ – aktualizacja 28.01

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia 2021 r., Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z powyższym, osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin.

 Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid-19

Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zma z powodu COVID-19, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, może ubiegać się o rentę. 

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do Lubelskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie – zał. 1:

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.xlsx

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.pdf

2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej – zał. 2:

zał. 2 oświadczenie przyczyna zgonu.pdf

3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19; 

zał. 3 RODO - oświadcznie LIL.pdf

4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

zał. 4 RODO - oświadcznie NIL.pdf

Wypełnione dokumenty można dostarczyć:
- drogą korespondencyjną na adres siedziby LIL
- do Biura LIL w godzinach urzędowania
(Z uwagi na ochronę danych osobowych zawartych we wniosku są to preferowane formy kontaktu)
- e-mailem na adres rentacovid-19@oil.lublin.pl


*Należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Lekarzu i dentysto – masz obowiązek statystyczny!

Komunikat LUW

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

Czytaj więcej

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii

TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Czytaj więcej

Ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2021

Pamiętajmy o ubezpieczeniu OC na 2021 rok

Informujemy, że jest już dostępna możliwość ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji oraz formularz ubezpieczenia

dostępne są po kliknięciu tutaj.

Koszty ubezpieczenia mogą być częściowo

zrefundowane przez LIL:

więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji nt. szczepień przeciw COVID-19

Dezinformacja, panujący strach i krążące mity są szeroko obecne w dyskusji na temat potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19.  

Środowisko naukowe, okazując swoją solidarność i pokazując wielkie zrozumienie dla potrzeby osiągnięcia odpowiedniego poziomu wyszczepialności ogółu społeczeństwa jako jedynej, skutecznej metody na zatrzymanie pandemii, połączyło siły i zjednoczyło się w ramach inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala „Nauka przeciw pandemii" i przygotowało białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.  

Publikację można pobrać ze strony www.naukaprzeciwpandemii.pl. 

Załączniki:

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, bezpieczeństwa i stosowanych technologii (.pdf)

Biała księga pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjnetechnologie i efektywność” – streszczenie (.pdf)

Czytaj więcej

Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej współfinansuje program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL, na podstawie kart wystawianych przez Benefit Systems.

Czytaj więcej

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Specjalista w dziedzinie hematologii

ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU, COZL im. Św Jana z Dukli

Dam pracę

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU, COZL im. Św Jana z Dukli

Dam pracę

Lekarz pediatra, lekarz urolog

Międzyrzec Podlaski, 21-560

Dam pracę

Lekarz stomatolog

Międzyrzec Podlaski, 21-560

Dam pracę

Lekarz POZ

SPZOZ w Żyrzynie

Dam pracę

Lekarz pulmunolog

"Bio-Medical", Lublin, ul. Weteranów 11

Przypominamy: Lekarze, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (wszelkie formy praktyki zawodowej), muszą przed rozpoczęciem działalności, uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Izbę Lekarską.