Stanowisko Nr 4/2011/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 9 listopada 2011 r.


Próby wdrażania w niektórych szpitalach naszego województwa działań mających na celu uzdrowienie ich sytuacji finansowej i szukanie oszczędności w wyniku połączenia dyżurów lekarskich na różnych oddziałach o odmiennej specyfice specjalizacyjnej czy też zmniejszenie obsady dyżurowej danego oddziału – mogą być działaniami, w ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, bezpośrednio skierowanymi przeciwko bezpieczeństwu zarówno pacjentów jak i dyżurujących lekarzy.


Obowiązek pełnienia dyżuru medycznego wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala, w którym przez cały czas przebywają pacjenci wymagający opieki medycznej czyli opieki profesjonalnej.


Wprowadzenie pomysłów oszczędnościowych wbrew przyjętym i funkcjonującym w danych dziedzinach standardom i procedurom, fachowym opiniom właściwych konsultantów wojewódzkich, a także dramatycznych apeli samych lekarzy będących adresatami proponowanych zmian wynikających z połączenia dyżurów – jest obciążone ogromnym ryzykiem i jest nie do zaakceptowania ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pacjentów, a także bezpieczeństwa zawodowego lekarzy. 


Żadna decyzja menadżerska, nawet najlepsza pod względem ekonomicznym, nie może być nadrzędna w swym celu i skutkach wobec dobra chorego jako niekwestionowanej wartości będącej równocześnie największym nakazem etycznym dla lekarza bez względu na mechanizmy rynkowe, wymagania administracyjne, naciski społeczne czy podyktowane nimi polecenia służbowe.


Budowanie struktur dyżurowych szpitala z pominięciem tej wartości i wbrew medycznej logice oraz zdrowemu rozsądkowi zbliżone jest do stosowania eksperymentów na pacjencie, a także na lekarzach i w dodatku bez świadomej zgody tych pierwszych i wyraźnym sprzeciwie tych drugich.