Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie PESPES

Stanowisko Nr 1/2021
Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża głębokie oburzenie decyzją Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów. W sytuacji trwania trzeciej fali epidemii koronawirusa, gdy każda para rąk jest na wagę złota Ministerstwo Zdrowia przesuwa o 2 miesiące egzaminy lekarzy i lekarzy dentystów, zamiast (jak apeluje i wskazuje samorząd lekarski) zrezygnować jedynie z formy ustnej egzaminu, przy pozostawieniu bezpiecznej epidemiologicznie jego formy pisemnej. Lekarze ci już za kilka dni mogliby wejść do systemu jako specjaliści i leczyć potrzebujących pacjentów samodzielnie, a nie zrobią tego co najmniej do 17 maja 2021 r., pogłębiając tym samym braki kadrowe w obliczu trzeciej fali pandemii.

Jednocześnie zaś Ministerstwo Zdrowia próbuje dopuścić do pracy z polskimi pacjentami lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy bez znajomości języka polskiego i potwierdzonych kwalifikacji zawodowych mieliby pracować w Polsce na prawach lekarza specjalisty.

Nie ma naszej zgody na takie działania. Dlatego domagamy się jak najszybszego odwołania tej niezrozumiałej i szkodliwej dla systemu ochrony zdrowia kraju decyzji.

w imieniu Konwentu Prezesów ORL
Przewodnicząca
dr n. med. Magda Wiśniewska

  

  

Komunikat MZ w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny.

Z uwagi na trwający stan epidemii, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie.

W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do dnia 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian.

Zgodnie z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 17 maja 2021 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy

Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16r ust. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9, zachowuje uprawnienia, o których mowa w art. 16oa ust. 2 pkt 1 i 4 (tj. lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego), w okresie 5 lat od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego albo od dnia wydania takiej decyzji, co pozwala na kontynuowanie wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach.

Źródło MZ

Archiwum

Archiwum - tematycznie