Niepewna przyszłość Centralnego Rejestru UmówCentralny Rejestr Umów, prawo

Do Zespołu Radców Prawnych LIL płyną głosy zaniepokojenia ze strony lekarzy obawiających się ujawnienia ich zarobków w związku z wejściem w życie regulacji prawnych dotyczących tzw. jawności życia publicznego.

Uchwalone przepisy przewidują stworzenie elektronicznego rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (w kontekście lekarzy mogłoby to dotyczyć np. kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z SPZOZ‑ami). Rejestr miałby powstać z dniem 1 lipca 2022 r. i dotyczyć umów, których wartość przekracza 500 zł.

Na tę chwilę jednak trudno ocenić, w jakim stopniu Rejestr będzie dotyczył lekarzy, którzy opłacani są ze środków publicznych – brak obecnie interpretacji ze strony rządowej, jaki krąg podmiotów będzie objęty Rejestrem, a także czy będzie dotyczył wyłącznie umów cywilnoprawnych, czy też umów o pracę.

Co więcej losy tej ustawy nie są do końca przesądzone, albowiem I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a rozstrzygnięcie TK może mieć znaczący wpływ na kształt przepisów dotyczących Rejestru umów. (Posiedzenie Trybunału w tej sprawie zaplanowane na 15 grudnia br. zostało odwołane bez podania kolejnego terminu).

Podsumowując, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to dopiero od lipca 2022 r. Do tego czasu powinniśmy uzyskać więcej informacji, o czym będziemy informować na bieżąco.

Archiwum

Archiwum - tematycznie