Informacje na temat kompleksowości świadczeń w stomatologiiKomunikat NFZ, leczenie stomatologiczne

W nawiązaniu do spotkania przedstawicieli Lubelskiej Izby Lekarskiej z przedstawicielami Lubelskiego Oddziału NFZ przekazuję treść komunikatu, który został opublikowany na Portalu SZOI (26.07.2022 r.) do wszystkich Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Komunikat doprecyzowuje informacje dotyczące kompleksowego udzielania świadczeń. Uwzględniając zgłaszane problemy z dotrzymaniem wskazanego w poprzednich komunikatach terminu 14 dni na przekazanie informacji zwrotnej termin ten został przedłużony do 30.09.2022 roku. 

Karolina Kudrel
Kierownik
Dział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Lubelski OW NFZ

Szanowni Państwo,

nawiązując do komunikatów numer 736204 oraz 736307 wyjaśniamy, że zapisy OWU [1] nie przewidują wyjątków od zasady kompleksowego udzielania świadczeń, tj. konieczności:

  • zapewnienia wykonania niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych Świadczeń oraz
  • zapewnienia transportu sanitarnego w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie.

O kompleksowym udzielaniu świadczeń jest mowa również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [2],tj.:

W zakresie koniecznym do udzielania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

  • badania diagnostyczne
  • leki i wyroby medyczne

a także

  • przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku określonych schorzeń Świadczeniobiorcy.

 

Powyższe nie oznacza konieczności zawierania umów z podwykonawcami. Wymienione świadczenia mogą być realizowane również samodzielnie jeżeli posiadane przez Państwa zasoby to umożliwiają. W celu potwierdzenia stanu faktycznego poprosiliśmy Państwa o weryfikacje danych, umożliwiając jednocześnie złożenie oświadczenia o samodzielnej realizacji umowy.

Mając na uwadze liczne sygnały o konieczności wydłużenia czasu na weryfikację danych z uwagi na trwający sezon urlopowy, informujemy, że w przypadkach tego wymagających mogą Państwo zakończyć przedmiotowe działania w maksymalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.

 

Ma to dla nas szczególne znaczenie w świetle otrzymywanych od Pacjentów informacji dotyczących problemów z zapewnieniem świadczeń w sposób kompleksowy i umożliwi nam prawidłowe prowadzenie czynności wyjaśniających. 

 

Podstawy prawne

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022 poz. 787 ze zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2021 poz. 2148)

Magdalena Czarkowska
Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Archiwum

Archiwum - tematycznie