Apel Prezydium ORL w Lublinie do NRL w sprawie zmian w ustawie ozlidApel Nr 1/IX/2022
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 26 lipca 2022r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zwraca się z apelem o podjęcie działań powodujących zmianę redakcji decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zgody na wykonywanie zawodu lekarza wydawanych przez Ministra Zdrowia w związku z art. 61 ust. 1‑3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021r., poz. 790, 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583) zwaną dalej „ustawą ozlild” – poprzez uzupełnienie jej sentencji w sposób j.n.:

„……….., posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie……… uzyskany wg prawa państwa pochodzenia w ramach obowiązującego w tym państwie systemu kształcenia lekarzy”.

W treści przedmiotowych decyzji używa się w odniesieniu do lekarzy, których decyzje te dotyczą, sformułowania, iż posiadają oni tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, w sytuacjach, gdy nie zachodzą co do nich przesłanki określone w art. 16 ust. 1 ustawy ozlild.

Należy bowiem mieć na uwadze, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy ozlild lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny: po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES", albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Instytucja uznawania za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą oraz właściwa procedura została uregulowana w art.16 n ustawy ozlild. Zgodnie z tym przepisem lekarzowi, który posiada tytuł specjalisty uzyskany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegający uznaniu za równoważny na podstawie przepisów, o których mowa w art. 16a i 16b w/w ustawy, Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. czas trwania szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego określonemu w programie specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach określonemu programowi specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o uznanie tytułu specjalisty podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny:

  1. konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawiciel;
  2. dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  3. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
  4. przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, w przypadku braku spełnienia przez lekarza przesłanek (warunków), o których mowa w 16 ust. 1 ustawy ozlild, wskazujemy na brak prawnego umocowania do używania w decyzjach administracyjnych sformułowania stwierdzającego posiadanie przez wnioskującego lekarza tytułu specjalisty w danej dziedzinie medycyny.

Poza tym, podmioty realizujące decyzję administracyjną (m.in. pracodawcy zatrudniający lekarzy, których decyzje dotyczą) oraz pacjenci mogą być tym nieuprawnionym sformułowaniem wprowadzane w błąd w zakresie rzeczywistych kwalifikacji zawodowych takiego lekarza, co dodatkowo uzasadnia nasz apel.

 

Apel ORL w Lublinie do NRL w formacie pdf

Archiwum

Archiwum - tematycznie