Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych - przypomnienieKomentarz Radcy Prawnego

Zagadnienie stanowiące przedmiot wątpliwości w zakresie interpretacji przepisu art. 132 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – związane jest z instytucją prawa cywilnego tj. ze zdolnością prawną pomiotu jako strony umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawcami, zgodnie z przepisem art. 5 pkt 41 lit. a ustawy o ś.o.z. mogą być: zakład opieki zdrowotnej, grupowa praktyka lekarska, osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Należy więc wskazać, czy określony rodzaj świadczeniodawcy posiada zdolność prawną do zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Otóż niewątpliwym jest, że osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - to osoby fizyczne, których zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych nie budzi zastrzeżeń i to te właśnie osoby są stronami stosunków zobowiązaniowych m.in. w umowie z NFZ.

Co do grupowych praktyk lekarskich, które mogą być prowadzone w formie spółek cywilnych, partnerskich a także jawnych od 1.07.2011 r. - zdolności  prawnej do zawarcia umowy nie ma jedynie spółka cywilna, która nie występuje jako podmiot w obrocie prawnym.

A zatem stroną umowy z NFZ mogą być tylko wspólnicy tej spółki jako osoby fizyczne, a nie spółka cywilna jako podmiot (strona).

Jeżeli natomiast świadczeniodawcą jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (od 1.07.2011 r. podmiot leczniczy) należy wziąć pod uwagę, że były nzoz jako jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej nie mogła być stroną jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego.

A zatem stroną umowy z NFZ mogły być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki osobowe prawa handlowego, które utworzyły ten zakład i to one mogły reprezentować tego świadczeniodawcę przy zawieraniu umowy z Funduszem.

Biorąc powyższe pod uwagę – ograniczenie wynikające z przepisu art. 132 ust.3 powołanej wyżej ustawy – nie dotyczy sytuacji w której nzoz był reprezentowany przez założyciela będącego spółka kapitałową (np. sp. z o. o.) posiadającą osobowość prawną albo spółką osobową prawa handlowego (jawna, partnerska) posiadającą zdolność prawną.

 

Zakaz wynikający z przepisu art. 132 ust.3 dotyczy zatem świadczeniodawcy, który jest osobą fizyczną i jednocześnie wykonuje jeden ze wskazanych w tym przepisie zawodów medycznych w formie indywidualnej praktyki bądź praktyki grupowej prowadzonej w ramach spółki cywilnej.

Dotyczy on również wspólników spółki cywilnej, którzy założyli niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Ograniczeniom wynikającym z powołanego wyżej przepisu nie podlegają spółki jawne, spółki partnerskie ( jako spółki osobowe prawa handlowego), ani tym bardziej spółki kapitałowe ( np. sp. z o. o.).

 

Radca prawny

Alicja Lemieszek