Składki członkowskie

pokój: 3 (parter)
tel: 81 536 04 54
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

 

Saldo składek członkowskich można sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej. Pełna treść uchwały : Link do uchwały

Wysokość obowiązkowych składek członkowskich :

Uchwała ustala wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Składkę w wysokości 60 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Lublinie, w tym :

- uzyskujący przychody z innych źródeł (nie pracujący w zawodzie, ale posiadający prawo wykonywania zawodu),
- uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 75 roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta :

a) ukończył 75 lat,
b) został skreślony z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ( zrzekł się prawa wykonywania zawodu lub został przeniesiony do innej izby lekarskiej ), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło skreślenie,
c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ( https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/ ), z wyłączeniem renty lub emerytury. Zwolnienie ma charakter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na okres nieosiągania przychodów ( poza rentą lub emeryturą ).

O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przychodów lekarz lub lekarz dentysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej od następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w formie uchwały. Skarbnikiem ORL w Lublinie jest dr n. med. Barbara Hasiec.

WINDYKACJA OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH :

Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie informuje, iż nie ma ustawowego obowiązku wysyłania do członków samorządu lekarskiego wezwań do zapłaty zaległych składek członkowskich. Obowiązek opłacania składek członkowskich dotyczy członków samorządu, zaś Izba jest jedynie zobligowana do prowadzenia ewidencji składek członkowskich.

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, OIL w Lublinie może skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co powoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.

Składki dla wykonujących zawód lekarza za granicą :

Wykonywanie zawodu lekarza za granicą oraz opłacanie tam składek, przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek w Polsce. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia, bądź też zaniechania poboru składki.

W związku z powyższym, lekarze, którzy wykonują zawód za granicą są nadal zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Jedyną możliwością uniknięcia poboru składek członkowskich, jest złożenie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz dostarczenie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu do działu Rejestru Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie. Powoduje to skreślenie zainteresowanego z listy członków izby oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wystąpienia zaległości składkowych, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz lub lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie, które będzie zawierało :

  • wysokość zaległości
  • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 12 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Informacja dla lekarzy z prywatną praktyką o możliwości rozliczania obowiązkowych składek członkowskich. 

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości rozliczenia obowiązkowych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej, zamieszczamy stosowną informację na ten temat :

Link do artykułu

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie nie ma możliwości wystawiania faktur VAT w związku z obowiązkowymi składkami członkowskimi. Wynika to z faktu iż należności z tytułu składek nie są transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokumenty do pobrania :

Zwracamy się z prośbą o poprawne wypełnianie wniosku tj. wpisywanie w polu "do" (okres zwolnienia - rok i miesiąc) konkretnej daty.

Podanie - prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki (pdf)

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Zawiadomienie o osiągnięciu przychodów (pdf)

 

 

Data wytworzenia: 2014-12-02
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2014-12-02
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 35305
Data Autor Charakter