UCHWAŁA nr 44/2022/9/ORL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 14 grudnia 2022

w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia
członkom LIL  w roku 2023

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U.2021. 1342) Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania, poprzez zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia wykonane w roku 2023 - w wysokości do 90% poniesionych kosztów szczepień (w zaokrągleniu do pełnych złotych), do łącznej maksymalnej kwoty 300,00 zł rocznie na jednego członka LIL.
 2. Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do ukończenia 18 r.ż.) oraz współmałżonka.
 3. Zwrot części opłaconej kwoty, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie szczepień zalecanych z Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących na dany rok kalendarzowy.

§ 2

 1. Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania kwoty poniesionej na szczepienia może być zrealizowane w stosunku do członka LIL według następujących zasad:
 1. wyłącznie na podstawie wniosku członka LIL złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r. i dotyczy kosztów poniesionych z tytułu szczepień od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
 2. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku) dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia. W przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów wnioskodawca, na wniosek Przewodniczącego zespołu do spraw szczepień obowiązany jest przedłożyć w oznaczonym terminie dokumenty w oryginale pod rygorem negatywnego rozpoznania złożonego wniosku,
 3. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej na rzecz samorządu lekarskiego.
 1. Wnioski, o których mowa w ust. 1 lit a) rozpatruje zespół powołany przez ORL
  w Lublinie w składzie:
  Ewa Choduń - Przewodnicząca Zespołu
  Iwona Czajka
  Krzysztof Domański.

§ 3

Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania, składania oraz rozpatrywania wniosku, w tym formie elektronicznej, określa regulamin zespołu ds. szczepień, zatwierdzony przez Prezydium ORL.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2023 r.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Szkutnik
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk